Tjänster.

Här nedan exempel på olika tjänster vi har.Bokslut


Bokslut upprättas i nästan samtliga företag. För enskilda firmor och handelsbolag behöver i normalfallet inga årsredovisningar upprättas. Aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som ska revideras av en godkänd eller auktoriserad revisor. Årsbokslut och årsredovisning för aktiebolag skall vara klar senast 4,5 månader efter räkenskapsårets utgång.

Bolagsbildningar


• Nybildning av bolag (AB, HB, KB eller Enskild Firma) • Kapitalökning • Kapitalminskning • Ombildning till publika eller privata bolag • Ändring av styrelse, verksamhet eller firma • Upprättande av prospekt för publika nyemisssioner • VPC registrering • Likvidation • Utreda konsekvenser av konkurs • Biträda vid ackordsförhandlingar • Upprätta förslag till ackord

Deklarationer


Samtliga privatpersoner och företag måste årligen lämna in en inkomstdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor. Vi upprättar årligen ett stort antal självdeklarationer och har mångårig erfarenhet av samtliga de speciella omständigheter som kan ligga till grund för en inkomstdeklaration. Vi ser till att deklarationen inlämnas vid rätt tidpunkt. Vi använder Winskatt från Programgruppen för upprättande av inkomstdeklarationer.

Kreditupplysningar


Nya kunder och nya risker. Visst är det trevligt om du får nya kunder. Ännu bättre om de betalar fakturan när du är klar med jobbet eller har levererat varan. En kreditupplysning är ingen garanti för att allt skall gå vägen men den kan oftast ge god vägledning i de fall när det är extra viktigt att ta en fundering på om du skall ta jobbet eller inte. Kanske kan ni tillsammans hitta en bra lösning om ekonomin ser svag ut i kundens företag. Behöver du hjälp kan vi hjälpa till med: • Kreditupplysningar • Biträda med bedömning av kreditupplysning • Styrelsekontroll • Upprätta handlingar för betalningsförelägganden • Konkursansökan av gäldenär

Ekonomi FAST BAS


För dig med det mindre företaget. Du vill ha hjälp med bokföringen och momsredovisningen. Månadsrapportering behövs kanske inte. Det räcker om vi varje år tar fram ett underlag för deklarationen samt upprättar din deklaration. Tjänsten passar bäst för dig med enskild firma eller handelsbolag. Pris efter överenskommelse.

Ekonomi BAS Plus


För det något större företaget. Du vill ha korrekta månadsrapporter, momsredovisning, arbetsgivaravgifter. Varje år gör vi årsbokslut och – i förekommande fall – årsredovisning samt bolags- eller rörelsedeklaration. Pris debiteras per timme. Följande ingår i normalfallet: • Löpande bokföring • Avstämningar och månadsrapporter • Skattedeklarationer • Årsbokslut, årsredovisning • Deklaration

Ekonomi Total


Du har behov av en ekonomifunktion som sköter hela administrationen, betalningar, bokföring, kontakter med myndigheter m.m. Fast pris som överenskomms efter att vi lärt känna ditt företag och dina behov ordentligt. Följande tjänster ingår i grundpaketet. • Löpande bokföring • Månadsbokslut och avstämningar • Kundfakturor och betalningsbevakning • Leverantörsfakturor, reskontra och utbetalningar • Löner, utläggsredovisning, utbetalning, kontrolluppgifter • Skattedeklarationer • Myndighetskontakter

Ekonomi Lön


För dig som vill lägga ut din löneredovisning på entreprenad. Lönuträkning upplevs av många företagare som den tyngsta biten i företaget. Att lägga ut hela löneadministrationen är ofta en mycket god lösning. Vi använder SPCS- lön och räknar ut lönerna, skickar avlöningskvitton till dina anställda och skickar betalningsuppdrag till din bank, samt ser till att kontrollupgifter upprättas och skickas i tid.

Lagar


Bokföring är en central och viktig angelägenhet för alla företagare. Bokföring innebär att information om företaget samlas in och organiseras för att kontrollera att alla intäkter och kostnader redovisas korrekt. Som företagare är du enligt lag skyldig att se till att bokföring förs på ett ordnat sätt. Som egen företagare har du själv ansvaret, i aktiebolag och bostadsrättsföreningar är det styrelsen som är ansvarig. De lagar som i första hand är aktuella är:
- Bokföringslagen (BFL) - Årsredovisningslagen (ÅRL) - Aktiebolagslagen (ABL)
Reglerar hur ett aktiebolag skall skötas, styrelsens och aktieägarnas ansvar m.m. Vid oegentligheter kan även Brottsbalken bli aktuell. Ett företag med en ordnad bokföring vet hur mycket pengar det finns i företaget, varifrån pengarna kommit, vart pengarna tar vägen samt hur mycket pengar andra är skyldiga företaget och hur mycket pengar företaget är skyldigt andra. Och det viktigaste d.v.s. om företaget är lönsamt eller ej. Det senare är naturligtvis banker eller andra finansiärer intresserade av om det blir aktuellt att låna pengar, ta ett leasingkontrakt eller köpa varor på kredit.

Budgethjälp


En genomarbetad budget är grunden för allt framgångsrikt företagande. Inför en ansökan om externa pengar är en budget en förutsättning, gärna tillsammans med en affärsplan. Kontakta oss för en genomgång av dina behov gällande affärsplan och kommunikation med externa finansiärer och investerare.